Łomża, Pologne

Agriculture

Rolnictwo

deuxième cycle
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: agriculture, sylviculture et pêche, vétérinaires
système d'études: à temps plein, à temps partiel

Charakterystyka
Studia II stopnia (magisterskie) przygotowują specjalistów posiadających umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, a także umiejętności wykazywania inicjatywy twórczej i podejmowania decyzji, mających pogłębioną wiedzę w danej specjalności oraz znajomość problemów ekologicznych wynikających z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej, umiejętność metodycznego prowadzenia badań rolniczych i przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci są przygotowani do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), instytucjach bada wczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych.
Są przygotowywani do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

site Web d'université: wsa.edu.pl
Privacy Policy