Łódź, Pologne

Philologie anglaise

Filologia angielska

deuxième cycle
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: langues
système d'études: à temps plein, à temps partiel
  • Description:

  • pl
Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, stanowią uzupełnienie wykształcenia w zakresie filologii. Skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii angielskiego obszaru językowego. W trakcie studiów cały czas udoskonalana jest praktyczna znajomość języka angielskiego. Studenci mają możliwość wyboru niektórych przedmiotów kierunkowych, uczestniczą również w ciekawych wykładach filologicznych, dających szersze spojrzenie na specyfikę języka oraz literaturę i kulturę danego obszaru językowego. Część zajęć prowadzona jest metodą nauczania na odległość (przez platformę e-learningową AHE), co ogranicza konieczność częstych przyjazdów na zajęcia do siedziby uczelni. W ramach studiów drugiego stopnia oferowane są dwie specjalizacje: nauczycielska i translatorsko-biznesowa.
Privacy Policy